Menu

Title

Subtitle

Blog Component

blog post

skuteczni i polecani prawnicy

Podniesione w uzasadnieniu zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku argumenty mające uzasadniać brak podstaw do stosowania w sprawie art 5 KC, nie są trafne. Niezasadne jest odwołanie się przez Sąd Apelacyjny, w ślad za zarzutem apelacyjnym, do wyrażonej w Konstytucji (art. 32 ust. 1) zasady równości. Jej naruszenie mogłoby wchodzić w rachubę, jeżeli w sprawie byłoby podnoszone, że gdyby doszło do odwrócenia ról procesowych stron, ich pozycja, z punktu widzenia wyniku sprawy. byłaby różna. Należy pamiętać, że art. 64 Konstytucji chroni zarówno własność, jak inne prawa majątkowe. W ustępie trzecim tego artykułu zostało jednak unormowane ograniczenie tego prawa w drodze ustawy. Między innymi jest nim unormowanie zawarte w art 5 KC, przy czym nie narusza ono istoty prawa własności.ranking adwokatów

Zarządzeniem z dnia 4 marca 2010 r., Nr (...) Dyrektor Szpitala w Ś. wyznaczył osoby odpowiedzialne za ustalanie kolejności przyjęć i prawidłowe prowadzenie list oczekujących. Do osób tych został zaliczony między innymi powód. W § 3 zarządzenia pozwany wskazał, iż od dnia 13 marca 2010 r. planowane świadczenia medyczne udzielane będą zgodnie z weryfikowaną listą oczekujących. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona była zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Występowały przypadki rozbieżności między treścią dokumentacji papierowej i elektronicznej. Na oddziale kierowanym przez powoda zdarzały się również opóźnienia w zdawaniu dokumentacji, w tym miesięczne czy kilkumiesięczne. W razie nieterminowego przekazania historii choroby poszczególnych pacjentów lekarze wzywani byli do ich złożenia. opinie o kancelariach adwokackich w łodzi zobaczSieć cieplna została wybudowana w latach 70 - tych, gdy właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w P. przy ul. (...), był Skarb Państwa. Odcinek sieci, został wybudowany na działce Nr (...) w odległości 0,80-1 m od granicy działki, zamiast pod utwardzonym deptakiem przylegającym do działki. Odmienny od planowanego przebieg cieplika nie został oznaczony na mapach terenu. Cieplik ten na podstawie umowy z dnia 29 października 2004 r. został sprzedany pozwanej spółce (...) przez Gminę P. jako środek trwały. porady prawne łódź

blog post

ranking kancelarii adwokackich z łodziArt. 5 KC. w sprawach dotyczących odpowiedzialności z art. 299 KSH nie jest wyłączone ma charakter wyjątkowy. W takich sprawach domniemywa się, że korzystający ze swego prawa czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dopiero istnienie szczególnych okoliczności może obalić to domniemanie, i pozwolić na zakwalifikowanie określonego zachowania, jako nadużycia prawa, niezasługującego na poparcie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

kancelarie adwokackie opinie
Jedyna, w zakresie ustaleń faktycznych, negowana w apelacji okoliczność faktyczna dotyczyła wypłaty przez pozwaną wkładu mieszkaniowego mężowi powódki. Zarzutu tego nie można było jednak podzielić w świetle powołanego już przez Sąd Okręgowy, a znajdującego się w aktach dokumentu dotyczącego rozliczenia się przez pozwaną z tego wkładu i braku innych dowodów podważających jego wiarygodność, a świadczących na rzecz powódki. Prawdziwość tego dokumentu nie była kwestionowana w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, co upoważniało go do uznania stwierdzonej w nim okoliczności za przyznaną stosownie do art. 230 KPC. Mając na względzie, że powódka w apelacji nie zanegowała pozostałych ustaleń faktycznych, które legły u podstaw rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego, Sąd Apelacyjny podzielił je, uznając za własne. Prawidłowa była także przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ocena prawna powództwa. kancelarie adwokackie opinie

Niezasadny jest także zarzut nieprecyzyjności uchwały poprzez brak wskazania, na podstawie którego z punktów § 188 statutu Spółdzielni uchwała zapadła. Uchwała w swej treści odwołuje się -poza uregulowaniem ustawowym- do § 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Statutu Spółdzielni. To właśnie przepis § 79 ust. 1 pkt 2 Statutu daje Spółdzielni uprawnienie do podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa z w § 188 Statutu za 6 miesięcy. Paragraf 188 statutu obejmuje obowiązek uiszczania opłat za lokale o różnym statusie i nie ma żadnych wątpliwości który z 11 ustępów dotyczy sytuacji powódki. Ten przepis nie musiał być i nie był powołany w treści zaskarżonej uchwały, zwłaszcza, że -jak wynika z poczynionych ustaleń faktycznych- wysokość należnych Spółdzielni opłat nie była przez powódkę kwestionowana. polecani adwokaci z Lodzi

Search

Archive

Comments

There are currently no blog comments.